За проектот Материјали Кампањи Медиа
Обуки

Обуки

Од 18. ноември 2013 - 14. декември 2013 година, во Охрид и Битола се реализираа 11 обуки за 320 наставници од одделенска настава, кои ги предаваат предметите „Запознавање на околината“ во прво, второ и трето одделение и „Општество“во четврто и петто одделение. Наставниците кои ја посетија обуката имаа можност да ги претстават своите идеи за понатамошно реализирање на сите предвидени активности од проектот.

    


    


sponsor logo sponsor logo sponsor logo