За проектот Материјали Кампањи Медиа
Училишта вклучени во проектот

Училишта вклучени во проектот

Проектот се реализира во 21 основно училиште во Република Македонија. Во овие училишта учат ученици од различна етничка припадност. При изборот на училиштата земен е предвид регионалниот пристап, опфатени се рурални и урбани средини и застапен е принцип на инклузија на деца со посебни потреби. Опфатени се 8.000 деца и 320 наставници од одделенска настава.

Училишта опфатени во проектот:

1. ОУ „Башкими Единство“- Гостивар

2. ОУ „Кирил Пејчиновиќ“- Теарце

3. ОУ „Братство Единство“- Охрид

4. ОУ „Страшо Пинџур“- Вевчани

5. ОУ „Тоде Хаџи Тефов“- Кавадарци 

6. ОУ „Јосип Броз Тито“- Валандово

7. ОУ „Владо Полежиноски“- Кичево

8. ООУ „Толи Зордумис“- Куманово

9. ОУ „Раде Кратовче“- Кочани

10. ОУ „Стив Наумов“- Битола

11. ОУ „Никола Карев“- Крушево

12. ООУ „Блаже Конески“- Прилеп

13. ОУ „Блаже Конески“ с. Скудриње - Маврово Ростуше

14. ОУ „Лазо Ангеловски“- Аеродром, Скопје

15. ООУ „Браќа Миладиновци - Струга

16. ОУ „Димитар Влахов“ с. Љубојно, Ресен

17. ОУ „Мирче Ацев“, с. Лисичани, Пласница

18. ОУ „Вера Цири Вири Трена“ - с. Дебреште, Долнени

19. ОУ „Никола Вапцаров“ - Чаир, Скопје

20. ООУ „Гоце Делчев“ - с. Јабланица, Струга

21. ООУ „Кирил и Методиј“- Велес


sponsor logo sponsor logo sponsor logo