За проектот Материјали Кампањи Медиа
ОУ „Св. Кирил и Методиј“ - Велес

ОУ „Св. Кирил и Методиј“ - Велес

На ден 08.09.2014 година во склоп на детската недела во нашето училиште беше организирана Ликовна изложба на тема права и обврски. Оваа тема претходно беше разработена на часовите по општество. Се одреди тим од наставници кои што ќе бидат задолжени за организацијата меѓу кои и наставникот по ликовно образование во училштето. Беа изработени покани,  и беа поканети претставници од советот на родители, претставник од општината, како и ликовен уметник. Гости ни беа ученици од ООУ „Р.Жинзифов“ од с.Оризари. Настанот медиумски беше покриен од локалната телевизија „Канал 21“ како и објави на социјалните мрежи.

sponsor logo sponsor logo sponsor logo