За проектот Материјали Кампањи Медиа
Ликовна изложба

Ликовна изложба

ОУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес

  • На ден 08.09.2014 во склоп на Детската недела во нашето училиште беше организирана ликовна изложба на тема права и обврски.
  • Оваа тема претходно беше разработена на часавите по општество
  • Се одреди датумот на ликовната работилница 
  • Се одреди тим од наставници кои што ќе бидат задолжени за организацијата меѓу кои и наставникот по ликовно образование во училштето
  • Беа изработени покани, и се поканети претставници од советот на родители, претставник од општината, ликовен уметник од нашиот град
  • Гости ни беа ученици од ООУ „Р.Жинзифов“ с.Оризари
  • Медиумски беше покриена од локалната телевизија „Канал 21“ и социјалните мрежи на интернет


sponsor logo sponsor logo sponsor logo